TOP > About IJKA

Dojo Kun


一.Hitotsu -Jinkaku Kansei ni Tsutomeru Koto

To strive for the perfection of character

一.Hitotsu - Makoto no Michi o Mamoru Koto

To defend the paths of truth

一.Hitotsu - Doryoku no Seishin o Yashinau Koto

To foster the spirit of effort

一.Hitotsu - Reigi o Omonzuru Koto

To honor the principles of etiquette

一.Hitotsu - Kekki no Yu o Imashimuru Koto!

To guard against impetuous courage

 

Master Asai